is toegevoegd aan uw favorieten.

Grensbepalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog mëenen kan te staan op den rots der eeuwen, „Gods eigen woord", in naam waarvan hij aan die stem met'alle kracht het zwijgen oplegt. Zijn eigen trekken der grenslijn door de belijdenis der kerk hem gegeven, is het bewijs van zijn menschelijk streven, de getuigenis van zijn kracht, maar ook van zijn zwakheid. Een kritisch man als hij blijft niet zoo onaandoenlijk staan tegenover den geest van zijn tijd, zonder zich geweld aan te doen. Grenslijnen trekkend, oordeelend over anderen, wil hij geen zeifoordeel over zijn eigen standpunt toelaten. Het zou een doodvonnis zijn, dat hem als denker , als inenscli, als leidsman der zijnen zou onttroonen — in den val van zijn openbaringsgeloof zou de val van geheel zijn geestelijk leven, over wat hem daarin nu staande houdt, wat hem het heiligste en het beste is, begrepen zijn. Daarom zoekt hij kracht in de zwakheid, in de fouten zijner tegenstanders , die voor een wijle de aandacht van hem zelf afleidt, maar ook zelve hem versterken moet in de ingebeelde juistheid van zijn eigen streven!

II.

Is de grenslijn door Dr. Kuyper getrokken tusschen geloof en ongeloof, waarheid en leugen, recht en onrecht, eene menschelijke, eene eenzijdige. een willekeurige; rust het huis, waarin hij zich welbehagelijk neervlijt, ook op de vermolmde palen eener verouderde wereld- en levensbeschouwing, staande gehouden door de huizen zijner tegenstanders links en rechts, daaruit volgt nog niet, dat de schets door hem van onzen tijd ontworpen , bij veel eenzijdigs en overdrevens, in elk opzicht onwaar is en onjuist. Als logisch denker brengt hij den geest der eeuw evenzeer tot de uitwerking en toepassing van één enkel beginsel terug als hij voor zich de oplossing van het levensraadsel in de verwezenlijking eener enkele gedachte vindiceert. Aan dat beginsel, uitgebroed in de hoofden van wijsgeeren , toegepast op Christelijk gebied door den grooten Schleiermacher en in navolging van dezen door Irenisclien en Evangelischen geeft hij den naam van „Pan-