is toegevoegd aan uw favorieten.

Grensbepalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daken gepredikt wordt. Staat de grens tusschen waarheid en leugen nog vast ? Is nog uit te maken wat eerlijk is ? Wat is nog recht, zoo niet dat van den sterkste ? Wie scheidt i-oof van eigendom ? Waar ligt de grens , die schuld van noodlot, toerekenbaarheid van onweerstaanbare neiging afscheidt ? En wat moet van dat alles het einde worden, waar ten slotte de grens wegvalt, die de overheid als van God verordende macht scheidt van het volk , als de door God onder die macht geplaatste maatschappij ? Opgaan van beide in den éenen algenoegzamen staat, waarin alle mensclielijke energie hare ideale ontplooiing zoekt. Hoe schoon is onze eeuw begonnen! Zij heeft bij haar aanvang den mensch geplaatst op een voetstuk, hoog als nooit te voren, om hem straks bij haar uitgang levensmoede achter te laten. En dat is dan de vrucht uwer beschaving, hooggeroemde 19de eeuw! Treedt ze niet voor u in het beeld van den knaap , die zijn blauwpurperen zeepbel o ! zoo glinsterend opblies, tot hij te sterk blies en heel de prachtige zeepbel weer saamkromp tot een onoogelijken drop.-'

Welk een bittere satyre op onzen tijd ! Maar een spiegel tevens! Waarheid en ; waling met een kwistige beeldspraak overgoten, dooreengemengd Eenzijdigheid en overdrijving gepaard aan juistheid van blik en scherpte van opmerking. Neen, het ligt niet op mijn weg, de Schleiermachers van onzen tijd, de Saussaye's, de Bronsveld's, de Beets'en en Oosterzee's, evenmin als de de Groot's en Cannegieter's te verdedigen tegen den aanval van Dr. Kuijper Zij vragen mijn hulp niet en een „ongevraagd advies"' gelijkt al te veel op een ongenooden gast, om dien bij hen te introduceeren. Evenmin neem ik den handschoen op voor de gevoeldualisten, voor de modernen — dit alles zou mij te ver voeren. Maar ik wil alleen vragen: is deze beschouwing, deze beoordeeling van zoozeer uiteenloopende , ja m. i. principieel van elkaar gescheidene personen en levensbeschouwingen billijk, te rechtvaardigen voor het denken , vrij te pleiten van grove eenzijdigheid en overdrijving? Dr. Kuyper duwt ze allen in één zak : supva naturalisten en naturalisten , modernen en Dageraadsmannen , socialisten en anarchisten. Ware zijn hand niet