Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanhoop en teleurstelling de stem van het „excelsior" versmoort. Opportunisme zij soms de vrucht van die halfheid — welnu! wie is op zijne beurt geen opportunist? „Tegen de revolutie, die der 18de eeuw namelijk, het Evangelie" isKuyper's leus en nu de werkelijkheid ? Aanvaardende de vruchten vloekt men den boom.

Wil ik door die openlijke erke ning aan het hoofd dat naar een stelsel dringt, aan het gew ,ten het zwijgen opleggen ? Schipperen en plooien tot den rang van een beginsel verheffen ? Alsof niet evolutie ook op zedelijk en maatschappelijk gebied, ook met betrekking tot denken en leven, mijn .. ideaal mijn vast geloof ware! Aan die evolutie zal de maatschappij haar redding te danken hebben trots alle systemen , alle consequentiën, zelfs al moest een revolutie onze maatschappij als tot op haar grondvesten schokken, alles en allen, die aan haar ontwikkeling gelooven, vernietigen of tot krachteloosheid doemen. Geen wonder uit den hemel, geen nieuwe Messias, geen tweede Evangelie zal ons redden — wij zelve, wij allen moeten door ontwikkeling van gemeen schapszin, door offervaardigheid en zelfverloochening onze maatschappij behouden, door verbreiding van begrippen van zedelijkheid en godsdienst, door de eigen daad des geloofs en der liefde, haar terugdringen van den afgrond, waarin zij anders onvermijdelijk, ook door het Calvinisme, zij het tegen wil en dank , zij het onder krachtig protest, gestort wordt. Evenmin als de consequenties van het Fariseïsme het Joodsche volk behouden konden in Jezus dagen, vermag dit het Calvinisme met zijn verouderd standpunt, al bedekt het zijn armoede ook met het kleed der democratie. In de evolutiedenkbeelden van Jezus van Nazareth — in de openbaring van de almacht der liefde in woord en daad — lag de redding der maatschappij besloten

Zoo is het nog. Grensbepalingen op grond van aprioristischkerkelijke of wijsgeerige stellingen zijn ficties en met ficties geneest men geen kwalen , zelfs geen ingebeelde. Voor alle tijden en eeuwen grenzen Ie trekken is onmogelijk —de eeuwige beginselen van recht en waarheid deugd en gods-

Sluiten