is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstigste omstandigheden zich daar maar vestigeu kon; want dit is onwaar. Zoo lang er geen wettelijke en billijke bepalingen gemaakt worden betrekkelijk den afstand van grond aan partikulieren; zoo lang er geene vrijheid van Godsdienst en Onderwijs verleend wordt; zoo lang wij er verbannen kunnen worden, zoodra de Gouverneur-Generaal meent dat wij gevaarlijk zijn voor de Kolonie, is de Kolonisatie derwaarts een hersenschim. En met welke schoone woorden men die ook aanprijst, en tegen ons het ongerief van het vreemde Amerika stelt, gaat er niemand heen: Waarom niet? Eenvoudig, omdat men niet kan. Er is geen Aveg heen. Er is geen plek vrij, waar men zijn voet kan zetten; terwijl het vreemde Amerika reeds eigen geworden is door de gedachte: ik vind daar mijne landgenooten, mijne vrienden, mijne broeders in den Heere. Van daar dan ook, dat de schepen, waarop zich Hollanders bevonden , te Rotterdam en onder het verlaten van den vaderlandschen bodem weergalmden van Godverheerlijkende toonen.

Men heffe dan de beperkende maatregelen op, en late Java en geheel onze Oost voor den Nederlander, gelijk men nu, wel met leede oogen, maar toch metterdaad, Borneo Proper voor den Heer Brooke zal moeten laten. Men doe zijn eigen volk daarenboven gevoelen al het beminnelijke van een vaderlijk bestuur, van vaderlijke zorg en liefde. Bovenal zoeke men de gunst des Heeren. Hij is ons gram om onze zonden, maar plaagt ons niet van harte. Integendeel: Keert weder, gij afkeerige kinderen, en ik zal uwe afkeeringen genezen: dit