is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de wereld behooren, moest geen Christen te berde brengen: de wereld lacht er mede; de Godvreezende verhuizer laat zich er niet door tegenhouden, en, wat nog het ergste is —GodsWoord wordt er door tegensproken. De landengte van Sinear is ons Vaderland. Daarom — een toren. Wat zegt de Heere op zulk eene voornemen ? — Daarom komen wij terug op hetgeen wij begonnen te zeggen: die hier geen werk kan vinden, om naar den wil van God te kunnen leven, zoeke het elders, zoeke het daar. Die God vreest, en zijn naasten lief heeft, helpe hem daar heen. Die Nederland lief heeft, — en wie, die God vreest, zou dit niet ? — doe al het mogelijke tot deszelfs herstel in door God aangewezene wegen, en stelle daartoe voor den nijveren handwerksman middelen van bestaan daar. Bovenal aanbidde men den Heere, en smeeke Hem om Zijnen zegen. Zijn arm is niet verkort, zoodat zij niet zou kunnen verlossen; Zijn oor is niet zwaar geworden, zoodat het niet zou kunnen hooren. Onze zonden maken slechts scheiding, en onze ongerechtigheden verbergen van ons Gods aangezicht, zoodat hij niet hoort: die ze belijdt en laat zal echter barmhartigheid vinden. Leest dan hetgeen wij u hier mededeelen. Hoe de handwerksman in de havensteden het vindt, en hoe het gesteld is in de binnenlanden kan men er uit zien. De schrijvers dezer brieven kennen wij als godvreezende menschen; aan hunne geloofwaardigheid valt niet te twijfelen. Hun schrijven is van dien aard, dat wij vertrouwen dat het zal kunnen medewerken tot een juist begrip vau den toestand, waarin de verhuizer zich aldaar ge-