Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulks het geval; ia een spoorwagen plaatste men ons eenmaal geheel van elkander gescheiden.

Het is hier geen vreemde zaak een slordig gekleed man tusschen heeren en dames te zien plaats nemen; dit trekt niemands aandacht. Gulle gastvrijheid ontmoet ik veel; doch van complimenten is men hier geheel vreemd, en alle zijn gelijk, zoo zij maar betalen. Slaafschen eerbied , waar ons land vol van is, heb ik hier nog niet gezien; oogendienst geloof ik dat weinig gevonden wordt; alle man leest hier overal. Op de hoeken van de straten, in de logementen, op stoombooten biedt men hier de schriften van den dag en Godsdienstige en staatkundige papieren aan, gelijk de Joden te Amsterdam de loterijbriefjes: alles leest hier. De Republiekijnsche zin wordt op allerlei wijze diep ingescherpt, en alle man begint te denken: al die landen en zaken zijn onze, en wij regeren ons zeiven door onze eigene knapste burgers. Van alle overheersching zijn zij warsch.

Wanneer wij in Detroit aankomen, zullen wij ons eerst een paar dagen bedenken, en de omstandigheden gadeslaan , om als dan te besluiten of wij daar winterkwartieren willen betrekken, dan of wij verder doorreizen tot Milwaukee. Liever deed ik het laatste, dan kon ik langer in mijne familie leven, want in Milwaukee heb ik goede adressen, en aldaar heb ik veel te onderzoeken; doch misschien blijft mijne vrouw liever te Detroit. Voor mijn gezelschap zal de reis over land te duur zijn, want de spoorweg van Detroit tot St. Jozeph is nog niet geheel (tot op 6 of 8 nur) voleind, misschien doen zij beter daar te vertoeven tot de plaats van woning zal verkozen zijn. Ik hoop u lieden in allen gevalle daarvan spoedig te berichten. Wanneer er eenigen vertrekken, vergeet dan niet

Sluiten