Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arren moede, zelf de hand aan den ploeg heeft geslagen om te doen wat der Kerke, ook der kerkelijke diakonie is.

Zoo immers ging het op het gebied der armenzorg in haar algemeenen zin, ook ten onzent?

Maar M. Brds., zal dan de Kerk des Heeren, bij en na 't ontwaken uit haar vadsigheden, bij het doorbreken in haar eigen bedding van een nieuwen reformatorischen stroom, hooghartig genoeg zijn, om juist zoo te handelen, alsof al die particuliere, dikwerf van God rijk gezegende hulpmiddelen niet bestonden noch bestaan?

God beware uit genade daarvoor de Vrije Kerken in Nederland!

Ziet het bestaan van alle niet-kerkelijke vereenigingen op dit terrein, neemt geen haar weg van de roeping der Kerk als zoodanig, edoch de Gemeente des Heeren zij gewaarschuwd om niet uit te roeien wat God deed planten en wasdom geeft, en zij het woord van Jezus indachtig: niemand die eenige kracht doet in Mijnen Naam, zal haastelijk van Mij kunnen kwalijk spreken. l)

Tal van particuliere stichtingen waar duizender nood gelenigd werd, staan daar als protesten tegen der Kerken lauwheid en verslapping — beginne de Kerk met deze dingen, vol schaamte en diepe verootmoediging te erkennen, en vatte zij in de kracht van Jezus Christus zóó haar taak en roeping voorts op, dat ten gevolge daarvan het particulier initiatief tot den schoot der Kerke terugkeere en dies overbodig worde.

Maar hieruit volgt nu ook, dat de Kerk wel degelijk met niet-kerkelijke vereenigingen hier mag saamwerken. Mits het maar geen saamwerken met den duivel zij.

Met den duivel?

Wat bedoelt gij?

Dit, de Kerk en dies ook de diakonie vrage aleer zij tot saamwerking in bovenbedoelden zin besluite:

Wat is dat voor eene vereeniging?

Welke is haar grondslag?

Tot wat doel leidt zij?

Om iets te noemen:

') Mark. 9 : 89 in yerb. m. 1 Cor. 12 : 3.

Sluiten