Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondernemend, werkzaam, stoutmoedig, een geslepen diplomaat en niet angstvallig in de keuze zijner middelen.

Blz 257. Doch toen de tijding van Sédan vernomen werd, rukte een Piëmonteesch leger, onder voorwendsel Tan de veiligheid des pausen te willen bewaken, den Kerkelijken Staat binnen en nam met verkrachting van de SeptemberConventie Rome in. Rome werd in 1878 de hoofdstad des lands.

Nog heftiger worden de Heeren, wanneer zij aan mijne opmerking toekomen, dat het socialisme een dreigend gevaar is yoor de openbare school. Wat ik daarover zeide is „leugen en verdraaiing der feiten," ja de naam „laster is eigenlijk te zacht er voor." Laat ik mijne woorden nog eens herhalen! Ik had gezegd:

„Is het niet een feit dat velen hunner beslist en ruiterlijk voor het socialisme uitkomen? Bij de verkiezing van een lid van het Hoofdbestuur van den Bond voor Ned. Onderwijzers werden in de afdeeling „Amsterdam" uitgebracht 377 stemmen, waarvan 160 stemmen op den redacteur van het blad „De Volksonderwijzer," het orgaan van de sociaal-democratische Onderwijzers-Yereeniging, dat met instemming het volgende berichtje over het koningschap uit een ander blad overneemt: „Het koningschap is ongevaarlijk voor de bourgeoisie; het is haar nuttig om het volk te verdommen en te begoochelen; de koningin is dus eerste dienares en huurlinge van 't kapitaal. En wanneer ze jarig is

de middelen te vinden om in de worsteling te zegevieren.

Blz. 252. Doch toen de tijding van Sódan vernomen werd, besloot Y. E. toe te tasten, en liet hij door generaal Cadorna de stad bezetten, die in 1871 tot hoofdstad werd verheven.

Sluiten