is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog dan anderen er voor zorgen in geen enkel opzicht de neutraliteit van de openbare school te schenden."

Ik ben het niet geheel eens met de bewering van datzelfde „Maakt Front": „Er zijn, openbare onderwijzers, die ijverig propagandist zijn voor 't sosialisme en niemand mag ze daarover moeielik vallenIk geloof dat het voor ons, die allen mede moeten helpen het openbaar onderwijs te bekostigen, geene onverschillige zaak is dat deze onderwijzers, buiten de school, over koningin en vaderland spreken zooals zij doen, want ik heb te veel eerbied voor iedere persoonlijkheid, dan dat ik gelooven kan dat deze socialistische onderwijzers binnen de school opeens alle nawerking van hunne denkbeelden zouden kunnen verwijderen uit hun onderwijs en uit den invloed, dien er van hen moet uitgaan. En zelfs wanneer zij daarin volkomen slaagden, zou toch de eerbied en het vertrouwen —• voor den onderwijzer, die waarlijk opvoeden wil, zoo onmisbaar — bij ouders en kinderen er niet onder lijden, wanneer zulk ijverig propaganda-maken buiten de school bekend wordt en besproken wordt? En daar ik de openbare school volstrekt niet haat, en het mij in geenen deele onverschillig is lioe zich de onderwijzers, daarin en daarbuiten, over koningin en regeering uitlaten, en omdat even goed voor Utrecht als voor elke andere plaats de mogeljjkheid bestaat, dat zulke ijverige propagandisten voor het socialisme ook aan onze gemeentelijke scholen worden aangesteld, en ik dit geen geluk voor de door ons allen bezoldigde school zou achten, J) daarom sprak ik zooals ik deed.

1) Evenzoo oordeelt de Redactie der N. Rott. Cour., die niemand van overgroote sympathie voor de Christelijke School verdenken