Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minachting van kerkelijke „dogmen" en „dogmatiek" onder de vlag van „Bijbelsche Theologie", heeft de Gereformeerde Theologie zich te hoeden. Maar niet minder tegen een achterstelling van den Middelaar Gods en der menschen, Jezus Christus, onzen Heere, in het theologisch systeem en in de bediening des Woords. Wie denZoon loochent, heeft ook den'Vader niet. Wie tot God wil komen langs een anderen weg dan den Middelaar des N". T., zal God niet vinden. God wordt alleen gekend en Zijne zalige gemeenschap ervaren door en in Jezus Christus, die de weg, de waarheid, en het leven is. „En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt." Joh. 17 : 3.

Daarom moet elke preek van het dierbaar bloed des Lams zijn doortrokken, en mag niet het levende Woord van God, het Evangelie des vredes en der zaligheid, ook niet in wetenschappelijk—theologische geschriften, worden vervormd en verarmd in een droog en dor geredeneer van afgetrokken begrippen, hoe rechtzinnig dat dan ook schijne. Daarom moet en zal de waarlijk Christelijke Theologie ook steeds blijven binnen de perken door God zei ven aan ons weten en onderzoeken gesteld in Zijn Woord, en, de Schrift uit en door haar zelve uitleggende, al haar wijsheid en kracht vinden in het: „Daar staat geschreven!"

In naam van het echt Gereformeerde beginsel heeft vooral prof. J. H. Scholten de Bijbelsche leer van Gods souvereiniteit omgezet in een philosophisch determinisme, dat én aan God én aan de menschen alle beweging des levens en alle verantwoordelijkheid ontneemt, en, evenals de door hem zwaar gekastijde „Groninger" Theologie, de leer der voldoening verwerpt, en Christus' komst ten gerichte en het eeuwig verderf der goddeloozen tot een fabel maakt. Schol ten is daartoe gekomen door zijn onderwerpen van de H S. en hare uitlegging aan de menschelijke logika; daardoor is hem de Gereformeerde belijdenis van de praedestinatie een verzoeking geworden in plaats van wegwijzer, en moest J ezus Christus de Middelaar als een steen des aanstoots worden verwijderd uit den theologischen bouw.

Of dit nu geschiedt onder Joodsche, of Christelijke: Roomsche, Luthersche, Gereformeerde, öf welke anderkleurige vlag, de zaak i3 dezelfde; 'tis en blijft onchristelijke, God tergende Theologie. Want de souvereiniteit Gods wordt, naar Gods eigen woord en wil en werk, juist door en in Jezus Christus openbaar; en in Zijne Gemeente, die, naar Gods eeuwig welbehagen uitverkoren in Hem, wordt vergaderd door Zijn Geest en Woord, Hem wordt ingeplant en Hem

Sluiten