is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezus Christus de middelaar des Nieuwen Testaments, de waarheid der H. Schrift en de wetenschap der Christelijke Godgeleerdheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Schrijver dezes zijn ook verschenen:

De geschiktheid van het Theologisch Onderwijs voor de Opleiding tot den Dienst des Woords. Kampen, Zalsman, 1908. ƒ0,40.

1 TIM. 1 : 12. Paulus' dankbaarheid aan den Heere voor de weldaad, dat Hij Hem in de bediening heeft gesteld en bekrachtigd. Gedachtenis van 40-jarige Ambtsbediening, 14 Oct. 1906. Gezelle Meerburg, ƒ0.25.

DES HEEREN WERK HERDACHT. Herinnering en Zegenwensch. Feestrede bij het gouden jubileum der Theol. School, 15 Juni 1904. Met aanteekeningen en bijlage. Kampen, J. H. Bos, 1905. ƒ0,60.

Dogmatiek en Exegese. Hemden, Gezelle Meerburg, ƒ 0,30.

De leiding des H. Geestes onmisbaar voor de echte studie der Theologie. Kampen, Zalsman 1902, f 0,50.

Bewaart het pand U toebetrouwd. Kampen, Zalsman, 1896. ƒ 0,70.

Blijf in het Woord van God, Rectorale rede. Hemden, Gezelle Meerburg, 1887. ƒ0,60.

WAT ZEGT DE SCHRIFT? Maandblad tot bevordering van het rechte lezen en uitleggen van Gods Woord, met medewerking van onderscheidene bedienaren des Woords. Jaargang 1—7,1899—1906 ƒ 1,50 per jaarg. Verminderde prijs: de 7 jaarg. ƒ5,50.

WAT ZEGT DE SCHRIFT ? Gereformeerd Tijdschrift, Jaarg. 8 en 9, 1907 en 1908 ƒ2,50 p. jaarg.