is toegevoegd aan uw favorieten.

Het school-stelsel van P. Hofstede de Groot en dat van J. de Liefde, tegenover de protestantsche staatsschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dal de Groninger rigtiog in liet schoolwezen evenmin als liet vrijheidstelsel of de eigenlijk Schotsche rigting de eischen des tijds kan bevredigen, is ons wel genoegzaam uit haar geest en bedoelingen gebleken. De eerste staat digter bij de eigenlijk Roomsche scholen en leidt, door zijn algemeen Christendom, maar vooral door de neutrale of godsdienstlooze school van Hofstede de Groot, (de Voorzitter) naar Rome! Of wel, wanneer de vlieger van Hofstede de Groot (in commissie) opgaat, tot anti-papistisch synodaal despotisme.

De andere, de vrije of Schotsche rigting van de Liefde, die zijne vrije school naast die der Afgescheidenen plaatst, en dezo in regtzmnigheid niets toegeelt, leidt, gelijk zijne vrije kerk, lot afscheiding en scheuring.

Wij zien dus deze rigtingen naast en tegenover elkander, als de ontwikkeling der beginselen consequent wordt doorgevoerd , in bestendigen strijd. •

Roomsche en Groninger school tegenover vrije en afgescheidene school, elkander vijandig.

Zoo laDg evenwel de Groninger school nog achter de schermen blijft, speelt zij nog eene dubbelzinnige rol: zij kan godsdienstlooze, neutrale school zijn, of kerkelijke school worden. In heide gevallen bevredigt ook zij niet de eischen des tijds.

De strijdende partijen op kerkelijk gebied in slagorde en volle wapenrusting tegen elkander over geschaard, zullen elkander ook in de school vervolgen , hoofden en harten van Onderwijzers verwarmen , en wee! de natie, waar de jeugd aan de vorming en opleiding van heethoofden of partijmannen is toevertrouwd! Of kan men denken dat deze bij de ernstige worstelingen der uiterste tegenstellingen : Romanisme , Rationalisme , — Orthodoxisme en Separatisme koele aanschouwers , Christelijke zaaijers aan alle wateren , zullen blijven ?

Om tot eene oplossing te geraken, schiet ons niets anders over dan de afzonderlijke Proleslantsche Staatsschool, door duizenden verlangd, en die wij in een afzonderlijk artikel, dat volgt, nader wenschen te beschouwen.