Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom daartoe alleen het oog gevestigd op het misbruik, op verkeerde opvattingen , op gebreken in de toepassing, die ook hier storend moeten tusschen beiden treden, opdat het blijke, dat wat er goed en edel en liefelijk en welbehagelijk is, van den mensch niet komt, uit het vleesch niet geboren wordt, en aan God alleen de eere daarvan gegeven moet worden

Doch het zal tijd worden, dat wij, na de opgave van wat men niet van het openbaar Christelijk onderwijs verlangt, noch te vreezen heeft, waar het naar het verlangen der voorstanders is ingerigt, — thans ook wete, wat men van eene openbare Pro• testantsche Staatsschool verlangt, waaraan wij uit gemoedelijke en Christelijke overtuiging geheel ons zegel hechten. Wij laten hier de Nederlander spreken:

«Wij kunnen ons in gemoede niet vereenigen met het denkbeeld eener school, waar de godsdienst of uitdrukkelijk geweerd is, of zich in algemeenheden , welke den toets der H. S. niet kunnen doorstaan , verliest. Wij verlangen eene school, waar het gewone lager onderwijs, met waardering van al hetgeen in nieuwere leermethoden voortreffelijk is, aan Christelijke opvoeding dienstbaar worde gemaakt. Niemand kan meer dan wij afkeerig zijn van doode regtzinnigheid , van overdrijving, waarbij het wijs zijn tot matigheid voorbij gezien wordt, van overlading van het geheugen met onverklaarbare klanken, van eene godsdienst tot dorre stelselzucht beperkt, van het opwekken van eene laffe gevoeligheid, welke voor waarachtig godsdienstig gevoel verderfelijk is. Wij verlangen onderwijs en opvoeding naar Gods Woord en volgens kinderlijke bevatting. Dat de school geheiligd worde door Bijbellezing, stichtelijk gezang en gebed, dat de geschiedenis des Bijbels worde geleerd, met gedurige terugwijzing op de feiten , in wier zamenhang de raad Gods ter zaliging van zondaren zich openbaart en ontwikkelt: dat de Historie van Nederland , naar waarheid en in een geest van Christelijke verdraagzaamheid en liefde worde verhaald, gelijk zij ter bevestiging van het Evangelie en ter aankweeking van Christelijke en Vaderlandsche gezindheden strekt. Bovenal dat de geheele rigling der opvoeding zij , gelijk voor het kroost der Christenen betaamt, en dat het kind zooveel mogelijk tot pligtsbetrachting geleid worde, door een beginsel van liefde voor den Heer, welke ons eerst lief gehad en Zijn leven voor ons gesteld heeft."

Eene Protestantsche openbare Staatsschool dus, naar hel heilig en onverjaarde regt van den Christen, t waar» — om dit met korte woorden van denzelfden voorstander zamen te trekken,— »waar ook, zonder daartoe verlof vanRoomschepriesters verkregen te hebben,

Sluiten