is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roep te moeten bedanken, om aan zijn eigen landgenooten het Evangelie van Christus te gaan verkondigen. Toen hij nog studeerde, trad hij reeds hier en daar in zijn vaderland op, waar hij gelegenheid vond. Aan vijanden ontbrak het hem van meet af aan niet; aan vrienden even min. Er kwam dus doende van lieverlede correspondentie tusschen de vervolgden in Nederland en de aanklevers der oude waarheid in het graafschap Bentheim. Zij, die in de landskerk geen zielevoedsel meer konden vinden, kwamen weldra op Zondag bijeen en lazen een hoofdstuk uit de H. Schrift — veelal de Handelingen der Apostelen — baden en zongen samen en vertelden, wat de Heere aan hunne ziel gedaan had. Een nieuw geestelijk leven ontwaakte in die dagen in schier alle landen van Europa, en werd bestempeld met den naam van „Réveil". Ook in 't graafschap Bentheim ontwaakte het, doch nam hier meer den kerkelijken vorm aan en liep in Gereformeerde bedding. Wel had men eerst volstrekt geen plan om als formeele gemeente op te treden, men zocht elkaar op tot onderlinge stichting en gebed Tot bepaalde gemeente-formatie kwam het eerst na hevige vervolging, waardoor de kleine kudde tot over de Nederlandsche grenzen gedreven werd om rustig te kunnen vergaderen. Die van bet Neder graafschap vloden des Zondags meest naar Heemse of Coevorden, alwaar men toen reeds zooveel vrijheid had bekomen, dat men samen rustig vergaderen kon.