Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel spreekt hij onomwonden voor Pilatus uit, dat hij een Koning, „de Koning der Joden" is, maar hij voegt er dadelijk bij : „mijn koninkrijk is niet van deze wereld". En zou ook in onzen tijd de Christen niet boven de partijen kunnen staan? Onze Nederlandsche toestanden kunnen lner met wel als maatstaf dienen, want in ons vaderland is langzamerhand eene zonderlinge scheiding ontstaan, zoodat bij voorbeeld staatkundig en godsdienstig liberalisme ongeveer samenvallen. Bij ons zijn de vraagstukken van het publieke leven dikwijls met godsdienstige vragen vermengd, maar in het algemeen moest het toch mogelijk zijn, om als Christen tot elke staatkundige partij te kunnen behooren, wanneer die partij namelijk zich niet voor anti-Christelijk uitgeeft en niets onchristelijks van hare leden verlangt. In sommige andere landen, b.v. in Engeland en in de Vereenigde staten van Noord-Amerika, is dat ook werkelijk het geval.

Van hoeveel belang het is, dat Christus zich van het staatkundige en wetenschappelijke terrein zoo verre hield, wordt misschien nog steeds niet genoeg gewaardeerd ; het is duidelijk, dat hij daardoor zijnen jongeren hunne verhouding tot wetenschap en politiek zeer veel gemakkelijker heeft gemaakt. Men stelle zich toch eens voor, hoe het ei thans uit zou zien, wanneer Christus, evenals de Grieksche en andere wijzen, natuurwetenschappelijke en politieke stellingen en meeningen had uitgesproken, en van zijne discipelen had geëischt, die aan te nemen. Wanneer het Evangelie eene beschouwing der natuur gehuldigd had, geheel indruiscliend tegen de toenmaals heerschende meeningen, zou het dan, menschelijkerwijs gesproken, in zoo korten tijd door zoo vele millioenen geloovig zijn aanvaard ? En al ware dit geschied, hoe moeilijk zou dan de positie wezen van den hedendaagschen Christen ! Ongetwijfeld zouden dan de uitspraken van den Zaligmaker veel tweespalt hebben gezaaid, en in 't geheel niet begrepen of reeds lang vergeten zijn, gelijk het met de woorden van zoo vele zijner tijdgenooten gegaan is. Nu vinden wij echter niets in zijne redenen, wat ook maar eenigszins in verband staat met het natuuronderzoek van den lateren tijd, of wat in strijd zou kunnen zijn met de resultaten der hedendaagsche natuurwetenschap.

Christus heeft er niet aan gedacht, 0111 over de natuur te philosopheeren en dienaangaande allerlei leerstellingen te verkondigen; slechts dit ééne onwrikbaar vaststaande feit

Sluiten