is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Achter ons het Opstandings-, vóór ons het Kroningsfeest, is 't ons alsof het majestueuze woord in onze ooren ruischt: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde: gaat dan heen, onderwijst alle volken, ze doopende in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb; en ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." Gaat het u als mij, geliefde gemeente, gij weet niet, wat u daarin het meest boeit: de betuiging van onbeperkte macht, of het bevel tot onbepaalde verovering, of de belofte van onafgebrokene nabijheid, en dat uit den mond van Hem, die eenige dagen geleden, door zijne vrienden verlaten en door zijne vijanden als godslasteraar en oproermaker verworpen, den ellendigsten dood gestorven scheen te zijn. Maar wie van ons nog aarzelen mocht, met den oudsten Evangelist het Amen der geloofservaring onmiddellijk onder dat weergaloos woord te schrijven, hij leze, hij herleze eene der schoonste bladzijden van het Geschiedboek der Kerk, onzer Kerk, onzer Gemeente: „het heuglijk feit van Amstel's Geuzendag; hij doe

I*