is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diakenen. Een der eerste diakenen ") was een der bemiddelaars tusschen de Overheid der stad en de Commissarissen der Staten, herwaarts gekomen ter uitvoering van de getroffen Satisfactie, een der voornaamste bewerkers dus van het feit, dat wij herdenken, de diaken, ten wiens huize de kerkeraad verkozen was, werd \\ eesvoogd; de tweede ouderling ") de eerste Thesaurier, de &eerste ouderling 15) de eerste burgemeester der als uit de dooden opgewekte stad.

Nog eens, zouden wij daaraan niet gedenken in een tijd als deze, waarin die mannen worden gelasterd als schurken en boeven, als boeven en schurken, met huiveringwekkende driestheid in de schaduw van den Vrijheidsboom der Geuzen? waarin wij wederom ten strijde togen voor de vrijheid van Gods Woord, het goed recht ook van wie den Heere Jezus als den onmisbaren kindervriend huldigen? waarin vele kinderen dier vaderen Kerkverachters en Christusverzakers werden, en spotten met de bede en den Bijbel hunner moeder? waarin veel zwakheid en verwarring in de Gemeente, veel onbekendheid met het Evangelie der Waarheid heerscht?

Niet onvermengd kan dan ook onze feestvreugde zijn; en waar wij aan dat grootsch verleden gedenken, zij het met een gebroken hart en verslagen geest, met het Miserere op de lippen voor den heiligen God; zij het met de vurige smeeking des geloofs, dat de Heer onze Gemeente bij toeneming in genade gedenke, niet doende naar hare menigvuldige zonden, maar naar de grootheid zijner barmhartigheid, óok getoond in dat heilrijk werk, dat Hij nu vóór drie eeuwen aanvankelijk voltooide. Maar wij mogen en moeten toch ook danken, danken om die