Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alsoo hij van Maria es gebooren;

Die dit niet gelooft, die es verlooren;"

een woord, dat in de oogen der Gereformeerden „een Godslasterlijk gedigt" was, wijl zij van de Godheid Godewaardiger voorstellingen hadden ; gerechtvaardigd 53) met een beroep op Gods Woord, o. a. op Deut. 12: 1—3 tegenover de Martinisten of Lutherschen, die verweten: „Al wat Mozes de ordentlijcke overheyt beveelt, dat duyden de beeltstormers op het ghemeyn volck, dat stormet die beelden uyt moetwil met verachting des overheyts"; uitgevoerd zonder diefstal of wapengeweld — bij ongeluk werd in de Zuiderdeur van de Oude Kerk een meisje dood gedrongen —; was de beeldenbreking toch de oorzaak van velerhande schade en het voorwendsel tot het nemen van de ontzettendste maatregelen. Oranje was krachteloos gemaakt; Koning en Landvoogd verklaarden bijna alle Nederlanders schuldig aan de hoogste misdaad, beleediging der goddelijke majesteit; alle Overheidspersonen, die hun gezag wilden handhaven, en alle burgers, die dachten als de Martinisten en den vrede stelden boven alles, — over het verlies van kunstschatten werd toen niet bijzonder getreurd: zij waren waarschijnlijk ook niet zoo bijzonder groot, — toonden zich afkeerig, en met name te Amsterdam wist de Roomsche en Spaansche Magistraat later dat feit te benuttigen tot onderdrukking en verdrukking der Gemeente. Ja, de Roomsche overheid zelve was bedreigd geworden, en de schout Pieter Pietersen vergat nooit, dat hij zich eens had moeten verbergen achter een bakkersoven.

Wat zeg ik? Soms wilden de gespierde arbeiders niet

Sluiten