is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen tot der monniken profijt, zonder liefde en recht geloof in Christus te hebben"; door den vijgeboom (Matth. 21 : 19) worden „alle monniken en geestelijke personen aangeduid, die groote heilige titels hebben en de heiligheid aan hunne kleederen en wezen en woorden van buiten toonen en niet dan gierigheid, onkuischheid en hoovaardij in 't hart hebben."

Kan het ons niet verwonderen dat, waar de overtuiging bestond, de kennis te behoeven van de Schrift, ten einde, aan Christus gehoorzaam, zalig te knnnen worden, men alles trotseerde wat zich daartegen verhief? Zeker, de Roomsche kerk had de Schrift zelve niet veroordeeld; evenwel, zij had haar vastgeketend, en hoogstens stond zij de lezing van eenige door haar uitgezochte gedeelten toe. Als volksboek, door ieder te gebruiken, was de Bijbel een verboden boek; in de hand van de leeken was het een hoogst gevaarlijk wapen, als een mes in de hand van een zuigeling. Volkomen begrijpen we nu, waarom zij alle vertalingen, al was het dan ook onder den naam van „gecorrumpeerde boucxkens", verbood; zij verbood ze om „meerder infectie" te beletten 72). Daarom werd hier Jan Zyartszoon die Cropel, boekverkooper, den i8<*en Maart 1527 veroordeeld om twee maanden op de St. Olofspoort „te brood en te bier te liggen, en daarna een half jaar in huis te blijven en twaalf Caroliguldens te betalen: hij had „verboden boeken" in huis gehad en uitgegeven. Daarom werd Br echt Barend die Guldenberchswijf eenige weken later gestraft: „zeker verboden boek" was in eene vergadering ten haren huize gelezen. Daarom moest in 3 7 Maarten Janszoon Hoedemaker eene bedevaart

3*