is toegevoegd aan uw favorieten.

Het beginsel der wetenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een levend toonbeeld van de waarheid dezer woorden. Salomo heeft de wijsheid en de wetenschap boven de robijnen gekozen , als de Heere te Gibeon aan hem verscheen met het woord: * Begeer wat Ik u geven zal!" Gij kent zijn antwoord: »Geef mij nu wijsheid en wetenschap." En gij zaagt hem in dien weg het welgevallen des Heeren trekken, waardoor zijne binnenkameren met alle kostelijk en liefelijk goed vervuld werden, als de Heere tot hem sprak: »De wijsheid en de wetenschap is u geschonken; daartoe zal Ik u rijkdom en goederen en eere geven, dergelijke geene koningen, die vóór u geweest zijn, gehad hebben, en na u zal dergelijke niet zijn" (II Kron. 1 : 7, 10, 12). Zoo verkondigt de Schrift in woord en voorbeeld de waardij der wjjsheid en der wetenschap. Salomo is als tolk des Heiligen Geestes in haar lof niet uitgeput en op zijn hoofd bloeit de kroon, schooner dan op den schedel van eenig ander vorst. Onder den schepter van dezen wijze verrijst in Jeruzalem de tempel Gods; woont in de landpalen vrede; heeft Israël het land der belofte tot zijn uiterste grenzen in bezit, de vijanden lekken het stof; Tharsis en de eilanden brengen geschenken aan, Scheba en Seba voeren vereeringen toe; en de psalm gaat op: «Geloofd zij de Heere God, de God Israels, die alleen wonderen doet; en geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de gansche aarde worde met zijne heerlijkheid vervuld" (Psalm 72). Ja, de diepste, de schoonste, de teederste snaar in de ziele der Kerke Gods onder de schaduwen wordt bewogen en het Hooglied wordt gezongen door Salomo, het lied der liefde van des Heeren Bruid, die door de geheimzinnige en zalige liefde van haar Bruidegom overstort en bewogen wordt, en smacht naar de vereeniging met Hem: »Kom haastelijk, mijn liefste!" (Hooglied 8 : 14.)

Niet grauw, niet dor, niet afschrikwekkend is het beeld, dat de Schrift ons teekent van de wijsheid en de wetenschap. Zij zijn als de opgaande zon, die 't rozenrood over alles uitgiet; zij openen de wegen van blijdschap, welvaart, vrede,