is toegevoegd aan uw favorieten.

Het beginsel der wetenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsheid; de wetenschap der heiligen is verstand; de vreeze des Heeren is het beginsel der wetenschap." (Col. 2:3; 1 Cor. 1 : 24 , 30 ; 2 : 6; 1 Joh. 5:19, 20; Rom. 16 : 27; Ef. 3:10; Matth. 11:19; Job 28 : 20-28; Spr. 8; 9 : 10; 1 : 7.)

De wijsheid van Salomo, de wijsheid, die tot ware wetenschap bekwaam maakt, is de vreeze des Heeren; het erkennen en aanvaarden van het verbond der genade; het buigen voor de bijzondere openbaring Gods; het bukken onder zijn Woord.

Deze wijsheid is de ware, omdat zijzelve eene vrucht van de bijzondere genade is ; omdat zij den Heere God erkent en Hem daardoor verheerlijkt; omdat zij zich stelt op den grondslag, waaruit zij opschoot: de vrije genade Gods; een bodem, waarin zij niet sterven kan, maar leeft tot in eeuwigheid, en waaruit zij ontvangt genade voor genade. Zij is de loslating van het gebroken werkverbond. Zij wil niet meer als overblijfsel van het leven Adams, maar als vrucht van het leven van Christus bestaan. Door haar begint de mensch met de erkenning van eigen duisternis en dwaasheid. Hij is onvernuftig en weet niets. Hij waant niet langer den Almachtige te kunnen uitvinden, zijne wegen te kunnen keuren. Hij werpt zich in 't stof onder den Heere, onder zijn raad, onder zijne bedoeling, onder zijn wil en Woord. Dit is het begin der wijsheid, de overleggingen terneder te werpen en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van Christus; niets te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd.

Deze wijsheid, de vreeze des Heeren, die het beginsel der wetenschap is, openbaart zich in het aannemen van de tucht. Gij weet, mijne hoorders! hoe de wijze in de Spreuken de de tucht aanprijst. Door de tucht wijkt de dwaasheid; door de tucht worden de paden dor wetenschap geopend; door de tucht wordt het bederf geweerd; in de tucht is het behoud. Deze tucht is de onderwerping aan God, aan zijn gezag en wijsheid, aan zjjn wil, aan zijn Woord, aan zijne genade. Zij