Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wone leeruren gebruik te maken en privaatlessen begeeren. Wie berekent bij dezen staat van zaken, hoe hoog in een eenigszins talrijke gemeente voor den predikant het aantal lessen klimmen kan? En deze schets is nog wel gebaseerd op de onderstelling, dat er voor iederen leerling slechts één uur per week godsdienst-onderwijs gegeven wordt. Maar is dat niet te weinig ? Is het voor den docent zoowel als voor den discipel niet hoogst bezwaarlijk vooral van geschiedkundig onderwijs den draad vast te houden, als die draad door zulke lange tusschenpoozen afgebroken wordt? Was het niet wenschelijk, dat het aantal uren minstens verdubbeld werd? Maar de dagen zijn te kort om het getal uren te leveren, dat op die wijze vereischt

zou worden!

De godsdienst-onderwijzers hebben geen tijd, geen tijd om over te beschikken voor hunne leerlingen.

Voor leeraren aan de Hoogere Burgerscholen acht men 26 het hoogste aantal lesuren, waartoe zij redelijkerwijze verplicht kunnen worden. Het geval is denkbaar, dat een predikant voor zijn onderwijs aan dat getal niet genoeg heeft.

Wat is het gevolg van dit tijdsgebrek?

Dat klassen bijeengevoegd worden, die gescheiden dienden te zijn. Dat lager- en middelbaar onderwijs dooreen verward worden tot groote schade van beiden. Deze gevolgen zijn ruimschoots aan-

Sluiten