is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn het zedelijk gevoel naar eisch te ontwikkelen? In vele gevallen is het geen onbillijke miskenning, wanneer wij twijfelen en doelmatig godsdienstonderwijs noch voor de jeugdige bezoekers der lagere school, noch na de schooljaren voor de opwassende kinderen des volks, overbodig achten.

De zonen en dochteren uit beschaafde kringen groeien onder gunstiger omstandigheden op. Zij ondervinden den invloed hunner beschaafde omgeving en trekken voordeel van de hoogere ontwikkeling hunner ouders, die zich ook in het werk der opvoeding openbaart. Daarenboven ontvangen zij middelbaar of zelfs hooger onderwijs. Een goedgunstige fortuin vergunt hun geestelijk voedsel te genieten, waardoor allicht de. drang hunner neigingen zich tijdig van het lichamelijke naar het geestelijke keert. Maar er zijn, die beweren, dat het middelbaar onderwijs van onzen tijd onder den invloed der natuurstudiën een ietwat realistische strekking verkrijgt, dat bij de leerlingen de liefde voor het schoone en edele te weinig van dwependen aard wordt. Men zegt, dat zij, ondanks hunne taal- en letterkundige studiën, geen lievelingsschrijvers kiezen, noch een dichter, aan wiens gedachten en beelden zich te verkwikken hun een behoefte is voor het jonge hart. Men zegt, dat zij, trots hunne geschiedkundige kennis, niet altijd ruimte in hun binnenste bewaren voor bewondering van classieke figuren, wier edele ge-

3*