is toegevoegd aan uw favorieten.

Open Brief aan Professor Dr. A. Kuyper, in zake het ambt der overheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken verschillend van de onze hadden. Evenwel zouden ook die artikelen naderhand van de inlandsche leden alleen onderzocht worden.

Dit besluit is uitgevoerd. In de 145ste sessie verklaarden de Theologen van Groot-Britannië, „dat zij naarstig de Belijdenis onderzocht en niets daarin gevonden hadden, aangaande de leerstukken des geloofs, of het kwam overeen met Gods Woord, niettegenstaande de bedenkingen der Remonstranten."

In de 146ste sessie zijn de oordeelen gevraagd van de andere, zoo uitheemsche als inheemsche Theologen, over de leer in de Nederlandsche Confessie begrepen. „Door allen en een ieder is toen verklaard met eenstemmige adviezen, dat in deze Confessie geen leerstuk was begrepen, hetwelk met de waarheid, in de Heilige Schrift uitgediukt, strijdig is, maar integendeel dat alles met dezelve waarheid en met de Geloofsbelijdenissen van andere Gereformeerde Kerken wel overeenstemde."

Daarna zijn de inlandsche van de uitheemsche Theologen vermaand „in deze rechtzinnige, Godzalige en eenvoudige Belijdenis des geloofs standvastig te volharden, haar aan de nakomelingen onvervalscht na te laten en tot de komst van onzen Heere Jezus Christus onvervalscht te bewaren. De inlandschen hebben eendrachtig verklaard, dat hun voornemen was in de belijdenis dezer rechtzinnige leer standvastig te volharden, haar in deze Nederlandsche Provinciën zuiver te leeren, naarstig voor te staan, en voorts onvervalscht door de genade Gods te bewaren."

Nog hebben de afgevaardigden der Waalsche Kerken medegedeeld, „dat dezelfde Nederlandsche Belijdenis in de Nationale Synode der Kerken van Frankrijk plechtig is goedgekeurd."

En eindelijk, in de Na-Handelingen is nogmaals de