is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atmospheer, of dat „uitspansel", zooals de bijbel hem noemt ? In de eerste plaats om de wateren, die boven zijn, dat zijn de wolken, te scheiden van de wateren, die beneden zijn. W as de dampkring er niet, dan zou deze watermassa, die hoog boven ons zweeft, als een dichte, ondoordringbare nevel zich legeren op de oppervlakte der aarde en der zee, en, daarin rondtastend, zouden we nooit eenige kennis, noch van den sterrenhemel, noch van de oppervlakte der aarde kunnen verkrijgen. Bovendien zou het altijd vochtig zijn en koud. Het rijpen van koren of vrucht zou onmogelijk zijn.

Maar misschien denkt ge, dat die enkele wolken, die zoo dikwijls boven ons zweven, nauwlijks de moeite waard zijn, als „de wateren, die boven de aarde zijn" te worden aangeduid, in tegenstelling met de onmetelijke zeeën op de aarde zelve. Daarin vergist ge u echter, want, reeds indien ge in die streken woondet, waar bijna het gansche jaar door onafgebroken stroomen regens van boven storten, zoo zoudt ge reeds een anderen indruk ontvangen van de watermassa's, die in den hemel opgezolderd zijn. Doch ook op andere wijze kunnen we ons eenigszins een goede voorstelling vormen. Uit den regen en de sneeuw, die op de aarde vallen, ontstaan, zooals ge weet, de beekjes, die zich vereenigen tot rivieren en vervolgens tot breede stroomen. Hebt ge den Rijn gezien, dan denkt ge reeds een machtigen stroom te hebben aanschouwd. Er zijn echter vele stroomen op aarde, waarbij de Rijn slechts een beekje is. Zoo is b.v. de Amazone in Zuid-Amerika, zestig mijlen voor hare uitmonding, zóó breed, dat men van