is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„God zegene hem, indien het Hem behaagt: want daar heb ik dikwijls om gebeden en daar bid ik ook nu om. Maar moeder, gij begrijpt niet wat deze vijanden van de waarheid bedoelen".

„Mijnheer, mijn dochter heeft het gezegd, zij heeft het gezegd, laat haar vrij" zeide de moeder, terwijl zij zich aan de voeten van den majoor wierp.

Margaretha, wetende dat de vijanden voorgenomen hadden haar te dooden, hief hart en oog op tot God. Zij hief haar handen op ten hemel.

„Zie, mijn dochter bidt voor den koning", zeide de moeder, op haar dochter wijzende.

„Wij hebben haar gebed niet noodig" zei de brutale Grierson. „Neem haar de afzweringseed af en zoo zij weigert, mag zij nog eens zeewater drinken".

„Ik ben bereid te sterven; ik zal de eed niet afleggen. Ik hoop dat God u deze moord zal vergeven, voor dat het uur van uw dood komt. Ik ben een van de kinderen van Christus en heb niets gedaan, waarvoor gij mij zoudt mogen dooden".

„Smijt ze in de zee", schreeuwde Grierson, en twee soldaten namen ze op, waadden zoo ver als zij konden en wierpen ze in het water, haar onder houdende tot zij den geest gaf.

Op deze wijze stierven twee onschuldige, edele vrouwen.

De geschiedenis van de Wigton martelaren verspreidde zich over geheel Schotland en vervulde de Covenanters met vreugde, omdat twee hunner waren getrouw geweest tot in de dood. Onderscheidene personen, die niet bij de Covenanters behoorden, voegden zich bij hen. Drie kinderen van majoor Windram hebben de zijde der verdrukten gekozen en zijn zoo gestorven.