Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God zichzelven aan hem bekend maakte. Hij wenschte nu anderen te verzekeren, gelijk hijzelf verzekerd was.

Nadat hij zijn hand aan de ploeg had geslagen, stond hij verbaasd, toen hij gewaar werd, hoeveel er was te doen. Scharen van volk gingen naar de Episcopaalsche kerk om te luisteren naar het onwetend gebabbel van menschen, die van het land waren gehaald en op een preekstoel gezet. Hij was teleurgesteld, toen hij bemerkte hoe het volk hierin berustte. En zijn hart was vervuld van smart, toen hij hoorde, dat de afgezette leeraars pleitten voor een minnelijke schikking.

„Is dit het uur voor een schikking, nu Gods wijngaard wordt omgewroet door wolven? zeide hij verontwaardigd op een van hunne vergaderingen. „Het is beter ons leven op te offeren, zooals Donald Cargill deed, dan God te tergen en Zijn volk te bedriegen. Wij moeten doortasten of omkomen en wat mij betreft, vanaf heden is mijn leven des Heeren. Laat Hij met mij doen, wat Hem behaagt".

Hij kwam onmiddellijk aan den dag als de voorman van de Covenanting partij. Hij stemde toe de Verklaring, waarin de oorlog tegen den regeerenden vorst werd bekrachtigd, op grond van het feit dat de koning een vijand was van de zuivere godsdienst, van de vrijheid en een eerlijke gezagsoefening. Hij ontkende, dat de magistraten eenige macht hadden, dan die hun was gegeven door het volk en voor het volk".

De Covenanters geloofden, dat een vorst in hun midden geboren was en aller oogen waren op Renwick. Aan de Hoogeschool te Edinburg wilde hij de eed, waarbij de oppermacht van den Engelschen souverein in geestelijke zaken erkend wordt, niet afleggen. Hierdoor werd zijn graad aan hem geweigerd en zijn theologische opleiding

Sluiten