Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo ook wanneer de satan zijne sterken verliest, die krachtig waren om ongerechtigheid te werken en ijverig, om dat ook anderen te leeren, dan verzwakt zijn koninkrijk, 2 Sam. 3. Daarom zeide ik, biedt Christus Zijne genade het eerst aan de grootste zondaren aan om des te meer het koninkrijk des satans te verzwakken. Jezus Christus verheugde zich, dat Hij den satan als een bliksem uit de lucht zag vallen, en het was zeker dat hij uit eene sterke bezetting was verdreven, om daardoor eenige beruchte zondaren uit zijne klauwen te rukken. Luc. 10 : 17—19.

Simson, wanneer hij der Philistijnen-tempel wilde omver rukken, greep hij de steunpilaren, en toen stortte het huis neder. Christus kwam om de werken des duivels te verstoren, en dezelve, zoowel door bekeerende genade, als door verlossend bloed te vernietigen. De zonde ligt als legio, in de ziel der grootste zondaren als een garnizoen. Daarom is dit de gereedste weg oin de zonden te dooden, eerst bij zulke zondaren, door het woord van Zijn dierbaar Evangelie en door verdienste van zijn beden.

Bijvoorbeeld: Ik zal maar eene kleine verklaring geven; veronderstelt, dat een huisgezin met ongedierte geplaagd is, en er een of twee het ergste mede besmet zijn, dan is de spoedige manier om dat gezin te redden of ten minste die zwermen van ongedierte te verminderen, in de eerste plaats hoofd en kleederen goed frisch en schoon te houden. Dan, ofschoon het geheele gezin er mede besmet was, zou het getal van dat ongedierte veel minderen. Welnu, daar zijn menschen die des duivels voornaamste zondekweekers zijn in de steden en plaatsen, waar zij wonen. De plaats, stad of huisgezin, waar die zondekweekers wonen, moet als het ware geheel door hen veroverd worden. Nu, als de Heere Jezus in de eerste plaats deze zondekweekers verdrijft, zal er een groote afbreuk gedaan worden aan die zonde, in die plaats, waar zulke zondekweekers zich gewoonlijk ophouden.

Ik spreek bij ervaring: Ik was zelf een van die onreine, een van die groote zondekweekers, ik besmette de geheele jeugd in de stad mijner geboorte met alle soorten van jeugdige ijdelheden.

Sluiten