is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten tweede. Wat de geheimen des satans aangaat, als door zijn inblazingen om het bestaan van God te betwijfelen, of de waarheid van Zijn woord en om onder duivelsche godslasteringen gekweld te worden. Niemand kan daarmede bekend zijn dan de grootste zondaren, wanneer zij bekeerd worden, daarom zijn zij zeer geschikt om helpers in de gemeente te zijn om de andere te ondersteunen en te vertroosten.

Ik zoude ook hier kunnen verhalen van den strijd en de gevechten, daar zulken in betrokken zijn, en waarin hen de satan mede aanvalt, meer dan eenig andere geloovige. Op zulke tijden valt de satan de ziel aan met duisternis, vrees, verschrikking: booze gedachten komen in de ziel op: dan zweeten, hijgen, schermen en worstelen zij om hun leven.

Dan komen de engelen neder, om dat gezicht te zien en verheugen zich, dat zij zulk een korrel stof en assche overheden en machten zien overwinnen; gelijk ik zeide: wanneer hij daaruit verlost is, is hij toebereid, om anderen te helpen en tot grooten troost te zijn. Zijne groote zonden geven den duivel moed, om hem aan te vallen en van zijne verzuchtingen trekt Christus voordeel, om hem nuttiger voor de gemeente te maken.

De grootste zondaar, wanneer hij behouden is, en in de gemeente komt, zegt: ziet op mij allen, gij die mannen of vrouwen van een wier harten beklemd zijn, omdat gij nooit het voordeel gehad hebt de grootneid der genade Gods te kennen; omdat uwe zonden zoo weinig waren; ziet, zeg ik, in mij den voortreffelijken rijkdom Zijner genade, ik ben een teeken voor uw aangezicht, waar naar gij moogt zien en moed nemen. Dat kan de- groote zondaar zeggen tot groote troost van al de anderen. Daarom gelijk ik te voren aangemerkt heb, wanneer God zich voorneemt eene plaats met geloovigen te vervullen en die plaats op eene uitnemende wijze te doen bloeien met den rijkdom Zijner genade, begint Hij gewoonlijk met de bekeering van eenige der beruchtste zondaars in den omtrek en stelt hen tot een voorbeeld, om ook anderen te trekken en op te bouwen, wanneer zij bekeerd zijn.