is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan tot den anderen. Die de meeste zonde heeft, indien zij vergeven wordt, is deelgenoot van de grootste liefde en de grootste vergeving.

Ik weet ook, dat er sommigen zijn die tegen deze zelfde leer zeggen: „Laat ons het kwade doen, opdat het goede er uit kome". En de genade Gods verkeeren in ongerechtigheid, maar van die spreek ik niet die worden noch door genade, noch door de rede beheerscht. De genade, indien zij er mede bekend waren, zou hun leeren om hunnen goddeloozen wandel te verloochenen, en dat zou ook de rede doen, indien zij de genade Gods in waarheid kan gevoelen, Tit. 2:11, 12; Rom. 11:1.

Is het wel zeer redelijk, of heeft het ook eenige betrekking met genade of liefde, dat iemand zijn vriend mishandelt? Omdat Christus voor de menschen stierf, zou ik hem daarom in het aangezicht spuwen? Het brood en water, dat door Elia aan zijne vijanden gegeven werd, toen zij in het land Israël kwamen om het volk gevangen te nemen, had zoo veel invloed op hunne harten, dat, schoon zij heidenen waren, zij tot hun land terugkeerden zonder kwaad te doen, ja hun zelfs terughield van vijandelijke invallen te doen op de grenzen van het land, 2 Kon. 6 : 19—23.

Maar wij zullen geen verdere verklaring geven, dan hierna. Eene reden, waarom Christus Zijne genade aan zondaren openbaart, is dat Hij hunne liefde zou winnen, dat Hij hunne toegenegenheid tot lagere voorwerpen op zichzelven zou overbrengen. Nu, indien Hij gaarne een weinig bemind wordt, wordt Hij nog liever veel bemind. Maar niemand kan Hem zoo beminnen, dan die veel vergeven is; daarom wordt van Paulus gezegd: dat hij meer dan zij allen gearbeid had, te weten: met een arbeid der liefde, omdat hij meer met zonden tegen Christus bevlekt was geweest, dan zij allen, 1 Cor. 15. Hij was het, die de gemeente Gods vervolgde en verwoestte. Gal. 1 : 13. Hij was de ergste verwoester van de heiligen, Hand. 26: 11.

Deze eertijds woedende dolle man zegt mij zelfs, ik arbeid meer dan zij allen voor Christus.