is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooren, ja haar zelfs met tranen gesmeekt had zulks te doen, kon zij haar er toch niet toe krijgen, want Maria had altijd verontschuldiging of wees haar met verachting af, omdat deze zoo ijverig en gezet in hare godsdienstoefeningen was.

Nadat Martha lang gewacht had en op allerlei wijze hare zuster gepoogd had, tot het goede over te halen, zag zij, dat alles vergeefs was en beproefde zij het eens op de volgende wijze: „zuster", zegt zij, „gij moet vandaag eens met mij naar den tempel gaan om iemand te hooren prediken!"

„Wat is dat voor een prediker?" Martha antwoorde : „Jezus van Nazareth! Hij is de schoonste man die ooit uwe oogen zagen; o hij blinkt uit in schoonheid en is een voortreffelijke prediker.

Nu wat zal Maria doen? Na een weinig stilzwijgen naar hare kamer gaan en zich zoo netjes aankleeden als zij maar kan. Dit gedaan, weg gaat zij, niet met hare zuster Martha, maar zoo onopgemerkt als zij kan, naar de preek of liever om den Prediker te zien.

Het uur en de prediker daar zijnde en zij goed opgemerkt hebbende, waar Hij zou staan gaat zij en plaatst zich zelve zoo in den tempel, dat zij zeker kon zijn om het volle gezicht op dien uitnemenden persoon te hebben. Nu Hij komt in, en zij ziet Hem en het eerste gezicht van Zijn persoon behaagt haar. Wel, Jezus begon te prediken en zij zit Hem ernstig aan te zien.

Nu viel het op dien tijd, zegt mijn schrijver, dat Jezus over het verloren schaap, de verloren penning, en den verloren zoon predikte. En toen Hij zoo ver kwam om te toonen, welke zorg de herder had voor dat ééne verloren schaap, en hoe die vrouw veegde om haar stuk geld te vinden, dat zij verloren had, en welke blijdschap er was bij het vinden, trof dit haar hart, begon zij zich zelve zoo wat te vergeten, en ook waarom zij gekomen was en dacht zij maar alleen, wat de prediker er nu van zou maken. Maar wanneer Hij tot de toepassing kwam en toonde dat het verloren schaap een groote zondaar beteekende, des herders zorg, Gods liefde voor groote zondaars, dat de vreugde der geburen voorstelde, hoe de Engelen zich verheugden over eenen grooten