Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de zondaars op dien dag zal handelen? Ik geloof, dat het oordeel met zoo veel zachtheid, met zoo veel rechtvaardigheid zal uitgesproken worden, naar iedere zonde en omstandigheid en verzwaring of verlichting; en dat de verdoemden, voor dat het oordeel geheel uitgesproken is, zulk eene overtuiging van Gods rechtvaardig oordeel en van het verdienend helsche vuur zullen gevoelen, dat zij bij zichzelven besluiten zullen, dat er alle reden is om uit den hemel gesloten en naar het helsche vuur verwezen te worden. „Deze zullen gaan in de eeuwige pijn", Matth. 25 : 46.

Dit zal hen verscheuren, dat zij de genade en heerlijkheid missen en eeuwige verdoemenis verkrijgen, door hun ongeloof: maar het zal hen zeiven verscheuren, hunne eigen ziele, zij zullen op de tanden knersen, omdat zelfs den grootste van hen de genade aangeboden werd, en hij dezelve toch verwierp. Zoo veel voor de redenen. Nu zal ik met een woord van toepassing besluiten.

TOEPASSING.

Ten eerste. Als Jezus Christus wilde, dat de genade het eerst aan de grootste zondaren zou aangeboden worden, dan toont ons dit, hoe wij over de gezindheid van Christus tot de menschen moeten oordeelen. Men kan uit vele dingen Zijne goede gezindheid jegens ons opmaken, daar Hij onze natuur aannam en voor ons stierf, verder, het zenden van Zijn woord, dienaars en dat alles om ons zalig te maken. Maar dit, dat Hij de genade het eerste te Jeruzalem wilde aangeboden hebben, verhoogt al het overige, want het toont ons niet alleen, dat de liefde de oorzaak' was, dat Hij voor ons stierf, maar het toont ons nog meer den rijkdom van Zijne liefde. Hij kon voor ons gestorven zijn, en toch die weldaad van Zijnen dood tot eenige weinigen van die zondaren uitgestrekt hebben, die in - eenen besten toestand waren, die hoewel gematigde zondaars, nochtans geen koophandel van de zonde maken, niet zoo overvloedig zondigen. Daar zijn er in de wereld die men matige zondaren kan noemen, zondaren, die rechtvaardigheid met hunne zonden vermengen. Zondaars, die wel zondaars zijn en

Sluiten