Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dring daarom maar door o mensch, zeg, gaat uit den weg, duivel, Christus roept mij; gaat uit den weg, ongeloof! Christus roept mij; gaat uit den weg alle ontmoedigde vrees, want de Heiland roept mij om genade te ontvangen. Zoo zoude men doen in aardsche gerechtshoven, en waarom zoudt gij u niet in dat hof daarboven aanmelden? De Jeruzalemsche zondaar is het eerst in gedachten in den bevelbrief en het eerst op den naamlijst van God en daarom behoort hij vrijmoedig te wachten, omdat hij de genade Gods het eerst moest ontvangen.

Is dit geene aanmoediging voor den grootste der zondaren, om tot Christus om genade te smeeken? „Komt allen tot Mij, die vermoeid, belast en beladen zijt", stemt hier ook mede over een, dit is: dat hij, die de grootste zondaar en hij die de grootste last draagt, het eerst uitgenoodigd wordt. Christus gaat duizenden voorbij, zoo als Hij daar op den troon der genade zit, en wijst op zulk een mensch, en zegt: breng hierin de verminkten, de kreupelen, lammen en blinden; laat den Jeruzalemschen zondaar, die daar achter aan staat, tot mij komen.

Daarom, als Christus tot u zegt: komt, laten de engelen een weg maken en laten de menschen plaats maken, opdat de Jeruzalemsche zondaar tot Christus om genade kome bedoelt Hij u,

Ten vierde. Wilde Christus dat in de eerste plaats de genade aan de grootste der zondaren zou aangeboden worden? Komt dan goddelooze ellendelingen, laat mij u een weinig besturing geven; waarom wilt gij niet tot Christus komen, daar gij den Jeruzalemschen zondaar zijt? Hoe kan het in uw hart opkomen u tegen de genade te verzetten; tegen zulk eene genade, die u aangeboden wordt? Welke geest heeft u bezeten, om u terug te houden van eene welmeenende verzoening met uwen Zaligmaker. Ziet God beklaagd zich over u, zeggende: „Israël heeft mij niet gewild", toen ik riep, „was er niemand, die mij antwoorde"; Psalm 81 : 11; Jer. 66:4. Zal God zulk eene aanklacht tegen u brengen? Waarom rukt gij u los van Hem? Waarom sluit gij uwe ooren, kunt gij u zeiven verdedigen? Indien gij geroepen wordt, om reken-

Sluiten