is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft en zich uwer niet meer bekommert? Arme mensch, uw toestand is beklagenswaardig, hebt gij dan geen oordeel? Kunt gij dan niet begrijpen, dat het beter is zalig te worden dan in de hel te branden, en dat een eeuwig leven in Gods gunst, beter is dan een tijdelijk leven en tijdelijken voorspoed. Hebt gij niets dan een dierlijk gevoel, niets, niets geen genegenheid voor dien God die u schiep? Wat, niets voor Zijn geliefden Zoon, die u Zijne liefde toonde om te sterven ? Is de hemel uw hoogste liefde niet waard? O arme mensch! Wie denkt gij is sterker, God of gij? Indien gij Hem niet kunt overwinnen, zijt gij geen dwaas, indien gij het tegen Hem wilt uithouden? Matth. 5 : 25, 26. Vreeselijk is het te vallen in de handen des levendigen Gods. Hij zal u sterk aangrijpen, Zijne hand is sterker dan de klauw van eenen leeuw. Hoed u voor Hem, Hij zal toornen indien gij Zijnen Zoon veracht, en wilt gij schuldig blijven in uwe ongerechtigheid als Hij Zijne gunst en genade aanbiedt, Exod. 34: 6, 7; Hebr. 10: 29—31.

Nu komen wij tot den tekst. „Beginnende van Jeruzalem", schoon het een der schitterendste starren is, die in de Bijbel schijnen, schoon er de mildste aanbieding der genade, die men denken kan, aan de menschen-kinderen is geopenbaard, zal nochtans die tekst voor hen die onder dit woord verloren gaan een der heetste holen in de hel zijn. Deze tekst zal u behouden, of doen zinken, er kan niets van afgenomen worden zoo Hij u zaligt, het zal u verhoogen, zoo Hij u doet zinken, zal Hij u in den afgrond storten.

Maar ik vraag: waarom zoo onverschillig? Hebt gij geene ziel, of denkt gij, dat gij uwe ziel niet kunt verliezen en uzelven behouden? Is het niet te beklagen, daar God u het aanzijn schonk, zoo weinig belang te stellen in uwe ziel.

Zondaar, neemt de uitnoodiging aan, gij wordt geroepen om tot Christus te komen, het is op bevel van de Zone Gods, dat gij geroepen wordt, al waart gij een der grootste zondaren; want Hij heeft ons niet alleen geboden om de geheele wereld de genade aan te bieden, maar ook aan de grootste Jeruzalemsche zondaar in de eerste plaats.