is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men Christus niet te vreden stellen, Hij die mijne geboden heeft, en dezelve doet, die is het, die Mij lief heeft zegt de Heere, Joh 14 : 21.

Beoefenende liefde, die in zelfverloochening bestaat, en liefde tot den naasten en een geduldig verdragen van verdrukking om Zijnen naam, wordt voor de ware liefde gehouden.

Oprechte liefde tot Christus, besluit ook in zich eene neiging tot de liefde der broederen. Indien iemand mocht vragen, hoe hij het best zou kunnen weten of hij de kinderen Gods liefhad, zou het beste antwoord dat ik hem kan geven, bestaan in hetgeen de Apostel Johannes zegt: „hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijne geboden onderhouden", 1 Joh. 5 : 2.

Liefde tot God en Christus toonen wij, wanneer wij gevoelig zijn voor de eer van Zijnen naam. En dan zijn wij gevoelig voor de eer van Zijnen naam, wanneer wij vreezen, dat de kleinste Zijner geboden overtreden worden, en wanneer wij zoo verre zijn, toonen wij ook onze liefde voor de broederen.

En waarlijk, wij hebben verplichting genoeg om zoo te handelen, want de Heere heeft ons liefgehad en zich zeiven voor ons overgegeven, om ons van den dood te verlossen, opdat wij door Hem zouden leven.

Wanneer de wereld de leer hoort, die ik in dit boekje bewezen en behandeld heb, te weten: dat Jezus Christus wilde, dat de genade in de eerste plaats aan de grootste der zondaren zou aangeboden worden, zal zij denken, omdat zij niet gelooft, dat dit eene leer is, die tot lichtzinnigheid leidt, en die het vleesch den teugel viert. Maar indien gij, die gelooft, uwe broederen en naasten oprecht liefhebt, zooals het behoort, zult gij de onwetendheid van zulke dwaze menschen doen zwijgen, en hunne monden stoppen, opdat zij niet kwalijk van u spreken.

Laat de liefde van Christus hiertoe dringen, wie verdient ons hart, onze mond, ons leven, onze goederen, dan Christus Jezus, die ons door Zijn bloed gekocht heeft, opdat wij een heilig volk zouden zijn, ijverig in goede werken, niets voegt een Christen,