is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria-Magdalena

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levend zoo lief gehad, dan nu zij Hem stervenden heeft gezien. En waarom dat? Omdat zij IJem levend als haren Weldoener, maar thans als haar Zaligmaker lief heeft (o); een Zaligmaker, die haar alleen verlost ten koste van zijn eigen bitter lijden, die haar het leven en het geluk door zijnen dood geeft, gelijk aan het zaad dat in den schoot der aarde wordt nedergelegd, dat geen vruchten draagt dan wanneer het sterft. Voor zondaren is het, dat Jezus den dood ondergaat, en wel voornamelijk voor haar, omdat zij de ellendigste van allen is, en dat haar die ellende door dat lijden aan het kruis geopenbaard is geworden , zoo als het dit vroeger in Galilea nooit geweest was. Zij is verontwaardigd zeker, tegen de drijvers, en de beulen van dat snoode vonnis, maar zij verontwaardigd zich veel meer tegen haar zelve, het zijn hare zonden voornamelijk, die den Verlosser aan het kruis geklonken hebben, zij, de schuldigste van allen, en die te gelijk de ongevoeligste zou wezen, indien zij niet meer dan alle anderen dankbaar en getrouw aan den Zaligmaker kleven."

Natuurlijk, edel, regtmatig, maar te gelijk hoogst zeldzaam medegevoel bij het lijden des Heeren! Gij zeiven mijne Hoorders, kent gij het, beseft gij het? Is er in u iets dat overeenkomt met de uitgedrukte

(a) Indien het geoorloofd is eene bedenking te maken ten opzigte van hot uitgedrukte denkbeeld van een man als den Eerw. Monod, dan zal men zich in de geheele volgende periode misschien mogen verwonderen, dat de Leeraar een zoo diep inzien in het doel van s Ileeren lijden, bij Maria-Magdalena veronderstelt, daar er toch in liet verhaal der Evangelisten geeno aanleidende gronden voor dat vermooden Vertaalster.