is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria-Magdalena

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed des kruises meerdere schuld vonde uit te wisschen 1 Zoo kom Heer Jezus! kom, en schep in ons een nieuw hart, en een nieuw gemoed; een hart getroffen door ootmoed en berouw, opdat elk, ook de grootste zondaar, gelijk Maria - Magdalena, die Gij aangenomen hebt zoo als zij was, tot u ga , en Gij hem aanneemt zoo als hij is, opdat wij haar gelijken in liefde, in gemeenschap met U, in betamelijk gevoel bij Uw lijden en sterven, in vreugd bij Uwe verrijzenis, tot dat wij eenmaal ook haar mogen gelijk staan in het bezit van de heerlijkheid en het geluk dat Gij ons hebt verworven.

Genoodigden aan de tafel uwes Heeren, komt en viert zijne gedachtenis in den geest van Magdalena, Hem zoekende met uw geheele hart, Hem zoekende in het brood en den wijn, Hem zoekende in het gebed, Hem zoekende tot dat gij Hem vindt, en Zijn: «Maria!" beantwoordt met haar: »Rabboni!" opdat niet welligt gij droevig en onvoldaan in uwe woningen mogt wederkeeren, halverwege blijvende staan tusschen geloof en ongeloof, tusschen dood en leven, tusschen den vrijdag en den dag des Heeren, treurig uitroepende: »ze hebben mijnen Heer weggenomen, en ik weet niet waar Hij is!"

Nieuwe leden der gemeente, gij zijt jong, maar niet te jong om behoefte te hebben aan den God van Maria-Magdalena. Helaas! gij weet het wat gij te denken hebt van die gewaande onschuld die de wereld u toeschrijft, in die jeugd waarin gij aanvangt u van lieverlede een schat van zonde en ongehoorzaamheid te verzamelen, die nu reeds u de hoop op geluk zou benemen, indien gij niet geleerd hadt in