is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria-Magdalena

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uwen Regter tevens een' Genadigen vergevensgezinden Middelaar, Heiland , God en Zaligmaker te zien. O, mijne jeugdige vrienden en geliefde kinderen in den Heer, mogt gij leeren niet hooger te staan in uwe eigen oogen, dan Maria-Magdalena in de liare stond toen zij haar hart den Heere overgaf, en dat zij in de diepte van hare natuurlijke ellende, de bron en de beweegreden tot hare liefde en dankbaarheid vond.

En gij alle mijne hoorders wie gij zijn moogt, gij die voor het eerst misschien, getroffen door het denkbeeld van de ellende die in u en van de volheid der genade die in Jezus is, verlangt om met MariaMagdalena te eindigen, zoo als gij met haar begonnen zijt, — Gij mijn broeder, gij mijne zuster die tot nu toe in zonde hebt geleefd, of in ongeloof, of in zelfzucht, of voor de wereld, maar tot wien de Geest van God zegt: «Waarom zoudt gij niet gelijk MariaMagdalena van de duisternis tot het licht, en van satan tot God gaan ?" Ook uw geweten zegt het u, ook ik zeg: en waarom niet heden, en waarom niet in dit oogenblik? Waarom niet deze Avondmaalsviering geplaatst tusschen het leven dat gij wenscht te verlaten, en het nieuwe bestaan dat gij verlangt te aanvaarden ! Indien uw hart opregt is voor God, komt, het is de beste stemming, de beste voorbereiding ; komt zoo als gij zijt, ik noodig er u toe uit in naam des Heeren; »komt, en ware uwe zonden scharlaken rood, zij zullen wit worden gelijk de sneeuw;" komt, en zoekt voortaan in den schat uwer vroegere ongeregtigheid de maatstaf van uwe toekomende toewijding tot de dienst van dien Jezus die gekomen is,