is toegevoegd aan uw favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral niet mag denken: per saldo is het wel gemakkelijk als

een ander voor je denkt".

De plagerijen duurden voort tot aan het station, waar de heeren moesten overstappen, van welke gelegenheid van Rom gebruik maakte om een andere coupé te zoeken.

Toen hij dien dag thuiskwam (dat wil zeggen bij zijn moeder), overhandigde zij hem met verheugd gezicht de stukken van 'de Rechtbank. Nu kon hij trouwen met Katharina, het lieve meisje, dat zoo innig naar hem verlangde en zij zeide gaarne te zien, dat het zoo spoedig mogelijk gebeurde. Zij voelde zich niets goed den laatsten tijd.

En alzoo geschiedde het. Jan begaf zich met Katharina naar het gemeentehuis om te verklaren, dat zij het voornemen hadden met elkander een huwelijk aan te gaan. En toen zij er den pastoor mededeeling van deden, was deze zichtbaar ontroerd en dankbaar gestemd.

Op den avond voor den dag, dat zij beiden voor het altaar zouden knielen 'om den geopenbaarden God in het heilige Sacrament te ontvangen, heerschte in den huize van Rom een bizonder opgewekte, reeds bijna feestelijke stemming. Het bruidje, lieftallig, ingetogen en bedeesd, kwam nog even en er waren eenige vrienden van Jan, allen katholiek natuurlij , die hij 's middags aan de bittertafel reeds gefuifd had.

Er werd druk gepraat. Er zijn menschen, die meenen, dat men altijd praten moet, en dan bij gebrek aan stof of gaan kwaadspreken of iets onhandigs zeggen. Zoo zei een van Jan's vrienden in de gang plotseling tegen hem.

„Zeg, ik zag Greet vanmiddag. Maar wat zag die er uit;

vreeselijk; ik kende d r haast niet meer .

Ontzet staarde Jan van Rom hem een oogenbhk aan; greep hem toen krachtig bij den schouder en duwde hem ruw achteruit, terwijl hij zeide:

„Waarom vertel je dat? Wat kan mij Greet schelen? Ik

ontvang morgen het heilig sacrament des huwelijks .

Zijn vriend stoof verschrikt op zij en toen Jan in de kamer terugkwam, zag dadelijk een ieder, dat er iets bizonders gebeurd moest zijn. Men vroeg wat hem mankeerde en zijn moeder zei, dat .hij bepaald wat zenuwachtig was vanwege