Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoogenaam;!en //Consensus Sendomiriensis" werd vastgesteld:

1. Iedere der drie afdeelingen der Evangelische kerk wordt door allen voor regt geloovige erkend.

2. jezüs Christus is in liet Heilig Avondmaal waarachtig tegenwoordig, de geloovigen nuttigen Zijn vleesch en Zijn bloed. Iedere afdeeling houdt in dezen hare geloofsbelijdenis vast, maar onthoudt zich van twisten met de overigen.

-3. De leden van iedere dezer afdeelingen nemen ook deel aan de verkondiging des Woords en aan de bediening der Heilige Sacramenten met de anderen.

4. Kerkelijke inrigtingen en Godsdienstige vormen worden aan ieder vrijgelaten.

Deze vereeniging was echter niet van langen duur. Nadat geokg israel in 1573 naar Moravië was teruggekeerd, werd bisschop laurentiüs hoofd der Poolsche Broedergemeenten, wier getal intusschen was toegenomen door de, uit Pruissen verbannen broeders. De opvolger van laurentius was turkowski, die na eenen hoogst moeijelijken arbeid, en ten gevolge der vele oneenigheden in de Sendomirsche vereeniging, in 1603 overleed. Op eene Synode te Ostrorog in het jaar 1626, werden de Broeders met de Gereformeerden tot ééne gemeente verbonden. Zij behielden den naam van ,/Yereenigde Broeders," maar offerden hunne bijzondere inrigtingen en kerkelijke tucht op, de bisschoppelijke waardigheid alleen bleef nog onder hen bewaard.

Onder de regering van maximiliaan ii genoten de Broeders in Bolieme rust en vrijheid; augusta werd in 1564 uil de gevangenis ontslagen; hij werd echter eenige jaren later

Sluiten