is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het levend geloof te stellen. De levende waarheid werd in naauw beperkte formulieren opgesloten; historisch geloof voor geloof des harten gehouden; en omdat zulk een geloof, even als het verstandelijk weten, de liefde miste, meende men de eigene regtgeloovigheid (orthodoxie) niet beter te kunnen bewijzen, dan door liefdeloos en dikwijls onregtvaardig te oordeelen, over alle andersdenkenden. Welmeenende vorsten zelfs werden genoodzaakt, het schelden en lasteren van den kansel bij de wet tegen te gaan. Maar de Deer had zich ook in dezen droevigen tijd, waaruit enkel dan ook een !30jarige oorlog kon voortvloeijen, een overblijfsel weten te bewaren, uit de zoodanigen, die Hem in geest en waarheid dienden, zoowel te midden Zijner dienstknechten, als in het midden des volks; maar het waren slechts weinigen, en er bestond gevaar, dat ook dit goede zaad zoude verstikt worden. Toen verwekte de Heer der kerk eenen getrouwen dienstknecht, in den persoon van den prediker phii.ipp jacob spenek, geboren te Rappoldsweiler in den Elsass, in het jaar 1635. Gods Woord was hem reeds in zijne vroege jeugd een reuk ten leven; hij werd opgewekt en wedergeboren door een levend geloof in den Eeniggeboren Zoon van God. Hij had het aan zijn eigen hart ondervonden, dat de kennis der waarheid den mensch niet regtvaardigt voor God; maar alleen het bloed der \ erzoenitig van christtts, en dat daarom een arm zondaar, die zelf alleen door genade tot het leven is gebragt, niet geroepen is, afdwalenden te veroordeelen, maar veeleer hen terug te brengen in den geest der zachtmoedigheid. Hij erkende dan ook, dat de hervorming door lxither aangevangen, hoofdzakelijk eene hervorming der leer, maar