is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloovigen; maar zij vonden ook meerder toenadering tot de andere kerkgenootschappen, waarvoor spangenberg als uitstekend godgeleerde hijzonder geschikt was. In het jaar 1778 verscheen zijn werk: „Idea fidei fratrum," een grondig en stichtelijk geschrift over de leer der Broedergemeente , en te gelijkertijd het nieuwe gezangboek, door chr gregor verzameld, hetwelk nog tot op dezen dag wordt gebruikt. Beide werken mogten dienen om menig vooroordeel tegen de Broedergemeente weg te nemen, en waren velen tot zegen. Ook zag in dezen tijd eene geschiedenis der Broederkerk, en van enkele zendingsposten, zoo als van Groenland, de West-Indiën, en van het werk onder de Indianen in Noord-Amerika, het licht. Nog moet het leerboek: //Hoofdinhoud van de leer van jezus christus," hier vermeld worden, door lieberkuehu, op last des kerkbestuurs geschreven, hetwelk nog heden ten dage, ten derden male herdrukt, hij de gemeente als leerboek gebruikt wordt. Ook de vergadering vau geloovige predikanten, uit verschillende kerkgenootschappen, welke op een'bepaalden dag te Herrnhut sedert het jaar 175 t werd gehouden, was velen van weêrszijden tot zegen, en verbond de harten inniger te zamen door het geloof in den gekruisten en verrezen Heiland. Toen in 1854 deze oudste vergadering haar eerste eeuwfeest vierde, waren er meer dan 100 predikanten tegenwoordig, gedeeltelijk van ver verwijderde standplaatsen, maar één in hetzelfde geloof.