Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachtiiig eener zalige opstanding, op grond van ciiristus verrijzenis, te versterken.

Wij moeten ook nog gewagen van de jaarsverwisseling, die wij in eene godsdienstige bijeenkomst te middernacht vieren.

De Sacramenten worden volgens de instelling van onzen Heer bediend. Bij den doop, zoowel van kinderen, als van volwassenen, zooals op onze zendingsposten, wordt na eene toepasselijke toespraak, een voorgeschreven 1' ormulier gebruikt, (zie ons Liturgieboek). Het Heilig Avondmaal vieren wij gewoonlijk om de vier weken, des Zaturdags of Zondags. De predikant, (Presbyter) en de dienstdoende hulppredikers (Diaconen) verschijnen daarbij in witte togas (Talaren). Na het zingen van eenige verzen, en een knielend gebed, wordt het brood gezegend met de woorden der instelling, en door de „Diaconen den aanwezigen gereikt, waarbij zij hetzelve gedurig tussclien twee van hen, breken; het brood wordt zoolang in de hand gehouden, totdat het onder allen is uitgedeeld, onder het zingen van toepasselijke verzen. Vervolgens verheft zich de gemeente, en op de woorden des voorgangers //Neemt, eet, dat is het ligchaam \ an onzen Heer jeztjs Christus, voor ons in den dood gegevenwordt het gezegende brood door allen gelijktijdig, knielend gebruikt. Dan volgt na het gezang van eenige verzen, ook de wijding des drinkbekers, die door de diakonen aan de Avondmaalgangers ook naar volgorde aangeboden en door hen staande gebruikt wordt. Onder het laatste gezang geeft men elkander den kus des vredes (Rom. 16 : 16, 1 Cor. 16 : 20) ten teeken der vernieuwde gemeenschap met den Heer, en met elkander. Tedere vie-

Sluiten