is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring des Heiligen Avondmaals wordt door eene voorbereidingsrede voorafgegaan, en door eene dank-liturgie achtervolgd.

De inzegening der jeugdige lidmaten vindt gewoonlijk eenmaal in het jaar, op Palm-Zondag, plaats, en wordt voorafgegaan door een grondig onderwijs in de Christelijke leer, hun door den predikant gegeven. Dit onderwijs wordt besloten met een onderzoek, waaraan zij in tegenwoordigheid der gemeente, worden onderworpen. Donderdag voor Paschen vieren zij hun eerste Avondmaal.

Huwelijken worden ook in eene openbare godsdienstoefening na eene toepasselijke toespraak, ingezegend.

Door de wijze waarop de Broedergemeente hare dooden begraaft, wenscht, zij aan te toonen, hoe naar het Evangelie, het sterven der geloovigen, geene beklagenswaardige, maar eene hartverheffende gebeurtenis is, zonder daarbij evenwel liet natuurlijk smartgevoel te willen verloochenen. Ieder sterfgeval wordt aanstonds met bazuinen, door het blazen van choraalwijzen, aan de gemeente bekend gerrfaakt, en in de eerste godsdienstige bijeenkomst, nader bekend gemaakt. De begrafenis zelve wordt kerkelijk gevierd, waarbij de voorganger eerst eene toepasselijke rede houdt, en dan den levensloop van den ontslapene, (veelal en liefst door den overledene zelf opgesteld) mededeelt. Dan volgt de gemeente den lijkstoet, die door den voorganger en de kweekelingen der school wordt geopend, naar den Godsakker. De kist met een wit kleed overdekt, wordt door broeders gedragen, en onder het zingen van een gezangvers in het graf nedergelaten. Daarna wordt de begrafenis-Liturgie gebeden. Ieder ontslapene ontvangt een' eenvoudiger! grafsteen, met den