is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam en de dagteekening der plaats van geboorte en overlijden.

Wij vieren nog als bijzondere feestdagen den 13duu Augustus, en den 13den November (zie de geschiedenis dezer dagen blz. 27, 40); gedenkdagen, zoo als 1 Maart, die ons herinnert aan het begin van ons Broederverbond, in 1457; 12 Mei, (1724 en 1727) en 21 Augustus, waarop eene eerste schrede tot het zendingswerk werd gedaan in 1732, herdenken wij alleen in onze avondbijeenkomsten. Den dag der vestiging en inwijding der Kerk vieren wij in elke afzonderlijke gemeente als Gemeentefeest; terwijl iedere koorafdeeling, zooals reeds gezegd is, haar Koorfeest heeft.

5. De inrigting der gemeenten (Gemeinverfassung).

De Evangelische Broederkerk heeft zich, de zendingsposten uitgezonderd, op het vaste land van Europa, in Groot-Brittannië, en in de Yereenigde Staten van NoordAmerika uitgebreid. Zij wordt daarom in drie afdeelingen gesplitst (Unitats-Provinzen)': de Europeesch-Continentale, de Engelsche en de Amerikaansche Unitats-provincie, welke laatste nog in een Noordelijk en Zuidelijk District wordt verdeeld. Elke dezer provinciën heeft hare provinciale Synoden, die geregeld gehouden worden, en hare bijzondere aangelegenheden leiden en besturen; en een collegie van provinciaal kerkbestuur (Provinzial-Aeltesten-Conferenz),dat voor het loopende werk zorgt, ambtsbetrekkingen vervult, en onderzoekingsreizen (kerkvisitatiën) doet. Aan het hoofd der geheele Broederkerk staat de //TJnitatsAeltesten-Conferenz," (hoofdbestuur van de Broederkerk), die tegelijk „P r o vin zi a 1 - A e 11 e s t en-Co n-