is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der Evangelische Broederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog steeds worden vele zendelingen uit den handwerksstand gekozen; en wanneer ook de zendingsarbeid in onze dagen, in menig opzigt, eene meer grondige voorbereiding noodzakelijk maakt, zoo is daarin reeds aanvankelijk voorzien door de inrigting onzer koorhuizen, waar jeugdige broeders in de gelegenlieid zijn, zicli verder te bekwamen; terwijl vooral de werkzaamheden in de opvoedings-gestichten mede tot dit doel bevorderlijk zijn. In lateren tijd werden ook vele gestudeerde broeders als zendelingen uitgezonden.

De uitwendige behoeften van zulk een uitgebreid werk, zouden zeker de krachten onzer kleine Broedergemeente verre te boven gaan; maar Gods genade heeft het ons nooit aan het noodige doen ontbreken, ter bestrijding onzer vaak zoo belangrijke uitgaven. Wij zijn daartoe in staat gesteld door geregelde ondersteuning van zendings-vereenigingen, en van sommige bevorderaars en begunstigers der zendingszaak, in en buiten de gemeente.

Zulke grootere zending-vereenigingen, die de ondersteuning van ons zendingswerk in het algemeen, of van een bepaald gedeelte van hetzelve ten doel hebben, zijn, met inbegrip van leden ook buiten de gemeente, gevestigd te Londen, Zeist (sints 1793), Bethlehem in Pensylvanië, en Salem in Noord-Carolina, beide in Noord-Amerika. In vele van onze koorhuizen hebben zich ook kleinere gezelschappen gevormd. Éenige vereenigingen buiten de gemeente, hebben zich bepaald aan de ondersteuning van ons zendingswerk gewijd, zoo als in Engeland: de vLondon Association," in de Nederlanden: de „Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de inlandsche bevolking