is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige opmerkingen naar aanleiding van de ingediende Wet op het Lager Onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterverbonden nu en dan gesloten, maar de uwe! Gij hebt toe te zien!

Yan de gunstige exceptie, dat aan het hoofd eener Bijzondere school een hoofdonderwijzer mag staan, die nog geen 23 jaren oud is, zal het Bijzonder onderwijs, —welks dagen wel geteld schijnen, voor zoo ver het particuliere zaak is — zoo het verstandig doet, en er op gesteld is, niet ter eener of anderer tijd voor het werk van kwa-jongens uitgemaakt te worden, nimmer gebruik maken.

Maar de knak, dien het Bijzonder onderwijs zal krijgen door de opruiming der scholen voor Uitgebreid Lager Onderwijs , zal het voelen.

Doch het Bijzonder onderwijs zal niet alleen voelen. Ook de beurzen der kleine burgerij zullen door de verhoogde opcenten ten gevolge der Openbare-Lagere-Middelbare scholen onder een persing komen, die er den laatsten halven cent uitdiijft.

Videant Senatores ne quid detrimenti respublica capiat!

De concept-wet van den heer Heemskerk is mijn ideaal niet. Maar met dit ideaal had ik in mijne bespreking niet te rekenen. Aan de verwezenlijking van mijn ideaal valt in Nederland vooreerst nog niet te hopen.

Geen staatsschool en geen kerkelijke school; maar de school, de lagere school, eene zaak door particulieren gedreven. Een streng toezicht uitgeoefend door den Staat, door een behoorlijk getal goed-bezoldigde en der zake kundige mannen, die zorgen dat geene verderfelijke leeringen worden verspreid, niets gedaan wordt, dat in strijd is met de wetten en de zedelijkheid; dat de localen gezond zijn, en dat de onderwijzers genoegzame kennis hebben, — te beoordeelen door andere examens dan de tegenwoordige, — om, zoo zij aanleg tot onderwijzers hebben, goed onderwijs te geven.