is toegevoegd aan uw favorieten.

Voortgezet onderwijs voor het "volk"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zeiden, hoewel nog onuitgewerkt, onze meening over de wijze, waarop het rekenonderwijs der herhalingsschool zijne leerstof moest ontleenen aan het maatschappelijk en huiselijk leven, hoe zelfs het rekenonderwijs kan leiden tot zedelijke verbetering onzer burgerij. Hoeveel onderwijs kan hieraan nog worden toegevoegd, wanneer wij bij dit deel der volksopvoeding nog gaan letten op de omgeving en den aanstaanden werkkring der leerlingen.

De laatste staat gewoonlijk in nauw verband met de eerste of bepaalt de omgeving niet gewoonlijk den werkkring ? Waar in de omgeving toch veel nijverheid wordt aangetroffen, zullen vele leerlingen later en reeds zoodra zij de dagschool hebben verlaten , hun brood verdienen in fabriek of werkplaats. Niet anders is de gevolgtrekking, wanneer wij het oog vestigen op zeeplaatsen en landbouwstreken of de eldorado's der ambachtslieden.

Een groot gebrek is het van vele onzer landlieden b. v., dat zij geene aanteekening houden van inkoopsprijzen, kosten van bewerking, onkosten en verkoopsprijzen hunner producten. Het geval moge eenig zijn , maar waar en bedroevend is het: Toen wij een landman eens op zijne fout wezen, kregen wij tot antwoord : ,,ja, daar doe ik niet aan; onze Lieve „Heer zal wel zorgen , dat er altijd boeren zullen blijven." Wij vragen, hoe wil zoo iemand nu op eene stellige wijze uitmaken, wat in zijn voordeel, wat in zijn nadeel is? Het gebrek aan boekhouding is hier nog veel ernstiger dan het gemis er van in de huishouding. Leerde de aanstaande boer en landman nu verschillende zaken opteekenen en verwerken, het Zou geen evangelie zijn, dat hij het ook later deed en vollediger deed, maar de kans er op zou toch vergrooten en daarmee zou voor een zeer belangrijk deel onzer natie reeds veel gewonnen zijn. Vooral nu onze landlieden steeds meer en meer in aanraking komen met het fabriekswezen , men denke aan zuivel-, beetwortelsuiker- en aardappelmeelfabrieken, nu zij coöperatieve vereenigingen oprichten voor vee- en veld-