is toegevoegd aan uw favorieten.

De lofstem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet 406 ^ aai!!al u°eA,e fiD "°edk°0pe ZangboekiM voor de Christelijke Scholen in Nederland

niet te groot. Daarom verheugde het den ondergeteekende, toen hij van zijn vriend en ambtsbroeder het plan mocht vernemen om een bundeltje liederen voor deze scholen uit te geven. Muziek schrijven voor kinderen Ts geene gemakkelijke taak en die taak wordt te zwaarder, naarmate men meer de krachten van het kind in dit opzicht in het oog houdt. De beperkte ruimte der stemmen maakt het schrijven van goede harmonie voor dit doel bijna onmogelijk; en bedenkt men daarbij dat deze stukjes zóó gezet zijn, dat 4 bijna evl goed twe

LlTZf 7 fT ^ ^ ^ de —de van dezen arbeid Lmerkelfk Zoodat

kT aanbevelen! ^ ^ °°k ^ ^ der aa°^ «« ^kozen zijn,

Velen er van zijn door talrijke klassen van den ondergeteekende ten gehoore gebracht en voldeden uit herstemmen M *** gemakkeÜjk en aanSenaam en harmonie ligt geheel binnen het bereik der kin-

om hetltpreende de,°nderfteekeinde Toor°P te zetten om aan te toonen, dat deze uitgave niet slechts

wnJr V Tr1 , °m 6 aaubeveling yerdi<®t. De ondersteuning van het onderwijzers weduwenfonds

wordt er krachtiger door en de Christelijke School worde er door gebaat tot eere van H m W ens bf uit kindermonden wel het liefelijkste is, dat hier beneden gehoord kan worden.

Utrecht, Juni 1874. tt T T

w. J. van Lummel.