is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Met de Gereformeerde dogmatiek zoo goed als geen rekening gehouden 30

d. Tendentieuze exegese 31

e. Willekeurige bepaling van het begrip „genade" uit de woorden der Schrift 32

f. De kerngedachte van deze critiek niet schriftuurlijk 36

g. De loochening van het Vaderschap Gods over alle menschen tegen de Schrift 41

h. Dat de Overheid regeert bij de gratie van van Christus en niet bij de gratie van God Drieëenig evenmin naar de Schriften .... 45

i. De kerngedachte van deze critiek door Gereformeerde belijdenisschriften geoordeeld . . 49

j. De theorie, dat de Overheid regeert bij de gratie van den gekruisigden en verhoogden Christus niet op de Gereformeerde belijdenisschriften gegrond 53

k. Andere anti-confessioneele beschouwingen dezer critiek 56

1. de onderscheiding tusschen „gunst" en „schuldvergevende gunst" of genade ... 56

2. schuldvergeving ook voor de ongeloovigen? 57

3. ziet God zonden der geloovigen ook dikwijls voorbij? 57

4. hangt het effectieve van der particuliere genade af van het al of niet staan „in de schaduw"? 57

§ 4. Nog eenige misvattingen van deze critiek op de

leer der algemeene genade 58

a. Deze critiek en Calvijn 58

b. Deze critiek en Kuyper 59

c. Bestaat er een „twee-terreinen-leer"? ... 61

d. De beschuldiging van dualisme 63

e. De strijd tusschen supra- en infralapsarisme opgeheven? 64

HOOFDSTUK II. DE CRITIEK OP DE LEER DER ALGEMEENE GENADE VANUIT HET WERKVERBOND.

§ 1. Waarom zooveel korter? 65

§ 2. Destructief 66

§ 3. Speciaal tegen Kuyper gericht ....... 68

§ 4. Het Werkverbond als uitgangspunt 71